குங்கிலியப் பற்பம் பயன்களும் உட்கொள்ளும் முறையும்

குங்கிலியப் பற்பம் சேர்மானம்

வெள்ளைக் குங்கிலியம் மற்றும் இளநீர்.

குங்கிலியப் பற்பமின் பயன்கள்

நீர் எரிச்சல், நீர்க்கட்டும் பிரமேகம் வெட்டை தீரும்.

உட்கொள்ளும் முறை

100 மில்லிகிராம் முதல் 300 மில்லிகிராம் நெய் வெண்ணெய் இளநீருடன் தினம் இருவேளை உணவிற்குப் பின்பு அல்லது மருத்துவரின் அறிவுரைப்படி.

குங்கிலியப் பற்பம் வாங்க

SKM Kungiliya Parpam 10g, 50g, 250g, 500g, 1Kg

குங்கிலியப் பற்பம் பயன்களும் உட்கொள்ளும் முறையும்
Scroll to top