சிலாசத்து பற்பம் பயன்பாடும் உட்கொள்ளும் அளவும்

சிலாசத்து பற்பம் பயன்கள்

சிலாசத்து பற்பம் மெய்யெரிவு, மூத்திர எரிவு, வெள்ளை, நீர்க்கட்டு, நீர்க்கடுப்பு, அழல் நோய்கள் ஆகியவற்றை தீர்க்க வல்லது.
சிலாசத்து பற்பத்தை 125 மில்லிகிராம் முதல் 325 மில்லிகிராம் வெண்ணெய் அல்லது நெய்யுடன் தினம் இருவேளை உணவிற்கும் பின் எடுக்கலாம், அல்லது மருத்துவரின் அறிவுரைப்படி உட்கொள்ளலாம்.

சேர்மானம்

சிலாசத்து பற்பத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கற்பூரசிலாசத்து மற்றும் சிறுசெருப்படை சமூலச் சாறு ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டிருக்கும்.

சிலாசத்து பற்பம் வாங்க

SKM Silasathu Parpam 10g, 50g, 500g, 1Kg
Solaimalai Silasath Pasbam 10g, 50g
Impcops Silasathu Parpam 10g

சிலாசத்து பற்பம் பயன்பாடும் உட்கொள்ளும் அளவும்
Scroll to top