கந்தக பற்பம் பயன்பாடும் உட்கொள்ளும் அளவும்

கந்தக பற்பம் சேர்மானம்

கந்தகப் பற்பத்தில் சுத்தம் செய்யப்பட்ட நெல்லிக்காய் கந்தகம், வெள்ளை வெங்காயச் சாறு, இஞ்சிச் சாறு மற்றும் மருதம்பட்டைச்சாம்பல் அல்லது புளியம்புரணி சாம்பல் ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டிருக்கும்.

உட்கொள்ளும் முறை

கந்தகப் பற்பத்தை 100 மில்லிகிராம் வெண்ணெய் அல்லது நெய்யுடன் தினமும் இருவேளை உணவிற்குப் பின்போ அல்லது மருத்துவரின் அறிவுரைப்படியோ உட்கொள்ளலாம்.

மேகம், சொறி, சிரங்கு, தொழு நோய் ஆகியன கந்தகப் பற்பத்தினால் தீரும்.

கந்தக பற்பம் வாங்க

SKM Gandhaga Parpam 10g, 50g, 500g, 1Kg
Solaimalai Kanthaga Pasbam 10g, 50g

கந்தக பற்பம் பயன்பாடும் உட்கொள்ளும் அளவும்
Scroll to top