urinary tract infection

சிலாசத்து பற்பம் பயன்பாடும் உட்கொள்ளும் அளவும்

சிலாசத்து பற்பத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கற்பூரசிலாசத்து மற்றும் சிறுசெருப்படை சமூலச் சாறு ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டிருக்கும்.

Scroll to top